Menu
Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích

Postup při podávání žádosti

Postup při podávání žádosti

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby (dále jen "Žádost") do Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích si můžete stáhnout zde na webových stránkách. Tištěnou verzi si můžete vyzvednout přímo v zařízení, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Žádost má dvě části, kdy první obsahuje údaje o zájemci o pobytovou sociální službu, druhá část je pak Vyjádření lékaře o zdravotním stavu.

Vyplněnou a podepsanou Žádost s oběma částmi může zájemce odevzdat osobně, písemně: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích, ul. Družstevní 15, 747 23  Bolatice nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky 62q4i3x.

Žadatel má povinnost informovat Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích o všech podstatných změnách, které by mohly mít vliv na posouzení Žádosti (tj. změny v kontaktech, změny v oblasti soběstačnosti, umístění v jiném zařízení apod.).

 

Přijetí zájemce do zařízení předchází

 • doručení a posouzení „Žádosti“
 • osobní návštěva žadatele v přirozeném prostředí sociální pracovnicí
 • posouzení Žádosti, zda žadatel spadá do cílové skupiny dané služby
 • vyhodnocení naléhavosti přijetí dle Bodového systému organizace a zařazení nebo nezařazení do Pořadníku čekatelů
 • v případě, že žadatel nesplňuje podmínky cílové skupiny zařízení, bude dopisem kontaktován a bude mu nabídnuto alternativní řešení, tedy kontakt na odpovídající sociální službu
 • vyhodnocení Žádosti multidisciplinárním týmem

 

Posuzování žádosti

Při obsazování volné kapacity v Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích se postupuje podle naléhavosti umístění, kdy se přihlíží k celkové sociální situaci a zdravotnímu stavu zájemce a data podání.

Přednost má zájemce, který má osobní návaznost na obec Bolatice (rodiště, trvalé bydliště, pracoviště apod.) a akutní nepříznivou sociální situaci z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu, kdy zájemce nemůže pobývat ve svém přirozeném prostředí a nemá příbuzné, schopné zajistit zvýšenou péči o jeho osobu.

Případné odmítnutí se řídí zákonnými požadavky pro odmítnutí Žádosti (jedná se důvody uvedené v zákoně o sociálních službách v § 91 odst. 3).

 

Pobytovou sociální službu neposkytujeme, pokud:

 • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny tzn. Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, tj. osoba, jenž:
  • zvládá většinu úkonů péče o vlastní osobu samostatně nebo s podporou
  • požaduje nebo potřebuje jiný druh sociální služby, než kterou nabízíme
  • je výraznější mladší, než je věková kategorie cílové skupiny (př. 60 let)
  • neprojevuje vůli k uzavření Smlouvy
  • nehrozí riziko sociální izolace
 • Kapacita pobytové sociální služby je naplněna.
 • Žadatel v uplynulém půlroce využíval pobytové sociální služby zařízení DS, kdy porušil podmínky vyplývající ze smlouvy, uvedené jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s uživatelem ze strany poskytovatele ukončena smlouva.


Doporučení

Pokud je celková situace zájemce o umístění pobytové sociální služby urgentní, je vhodné uplatnit Žádosti o umístnění ve více zařízeních obdobného typu současně.

 

Nástup do zařízení

V případě uvolnění kapacity telefonicky kontaktuje sociální pracovnice zájemce, a domlouvá přednástupní šetření. Zájemce je seznámen s budoucí smlouvou a společně sjednává se sociální pracovnicí rozsah poskytované pomoci, přesné místo ubytování a úhrady.

Žadatelé jsou do pobytové sociální služby přijímaní na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pobytové sociální služby, která se uzavírá vždy písemně ve dvou originálech. Jeden originál obdrží uživatel, druhý originál je uložen v uzamčené kartotéce v Osobní složce uživatele v kanceláři sociální pracovnice.

Při přijetí je nezbytné doložit zdravotnickou dokumentaci, případně aktuální lékařské zprávy, neboť tyto dokumenty jsou nezbytné k zajištění ošetřovatelské péče.

Smlouvu je možné měnit a doplňovat jen se souhlasem obou stran, vždy písemnou formou. Podpisem Smlouvy se uživatel zavázal dodržovat Domácí řád zařízení.