Menu
Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích
rozšířené vyhledávání

Postup při podávání žádosti

1. Postup při podávání žádosti - pobytové služby (DS, DZR, OPS)

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby (dále jen "Žádost") do Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích si můžete stáhnout zde na webových stránkách. Tištěnou verzi si můžete vyzvednout přímo v zařízení, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Žádost má dvě části, kdy první obsahuje údaje o zájemci o pobytovou sociální službu, druhá část je pak Vyjádření lékaře o zdravotním stavu.

Vyplněnou a podepsanou Žádost s oběma částmi může zájemce odevzdat osobně, písemně: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích, ul. Družstevní 15, 747 23  Bolatice nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky 62q4i3x.

Žadatel má povinnost informovat Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích o všech podstatných změnách, které by mohly mít vliv na posouzení Žádosti (tj. změny v kontaktech, změny v oblasti soběstačnosti, umístění v jiném zařízení apod.).

Přijetí zájemce do zařízení předchází

 • doručení a posouzení „Žádosti“
 • osobní návštěva žadatele v přirozeném prostředí sociální pracovnicí
 • posouzení Žádosti, zda žadatel spadá do cílové skupiny dané služby
 • vyhodnocení naléhavosti přijetí dle Bodového systému organizace a zařazení nebo nezařazení do Pořadníku čekatelů
 • v případě, že žadatel nesplňuje podmínky cílové skupiny zařízení, bude dopisem kontaktován a bude mu nabídnuto alternativní řešení, tedy kontakt na odpovídající sociální službu
 • vyhodnocení Žádosti multidisciplinárním týmem

Posuzování žádosti

Při obsazování volné kapacity v Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích se postupuje podle naléhavosti umístění, kdy se přihlíží k celkové sociální situaci a zdravotnímu stavu zájemce a data podání.

Přednost má zájemce, který má osobní návaznost na obec Bolatice (rodiště, trvalé bydliště, pracoviště apod.) a akutní nepříznivou sociální situaci z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu, kdy zájemce nemůže pobývat ve svém přirozeném prostředí a nemá příbuzné, schopné zajistit zvýšenou péči o jeho osobu.

Případné odmítnutí se řídí zákonnými požadavky pro odmítnutí Žádosti (jedná se důvody uvedené v zákoně o sociálních službách v § 91 odst. 3).

Pobytovou sociální službu neposkytujeme, pokud:

 • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny tzn. Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, tj. osoba, jenž:
  • zvládá většinu úkonů péče o vlastní osobu samostatně nebo s podporou
  • požaduje nebo potřebuje jiný druh sociální služby, než kterou nabízíme
  • je výraznější mladší, než je věková kategorie cílové skupiny (př. 60 let)
  • neprojevuje vůli k uzavření Smlouvy
  • nehrozí riziko sociální izolace
 • Kapacita pobytové sociální služby je naplněna.
 • Žadatel v uplynulém půlroce využíval pobytové sociální služby zařízení DS, kdy porušil podmínky vyplývající ze smlouvy, uvedené jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s uživatelem ze strany poskytovatele ukončena smlouva.

Doporučení

Pokud je celková situace zájemce o umístění pobytové sociální služby urgentní, je vhodné uplatnit Žádosti o umístnění ve více zařízeních obdobného typu současně.

Nástup do zařízení

V případě uvolnění kapacity telefonicky kontaktuje sociální pracovnice zájemce, a domlouvá přednástupní šetření. Zájemce je seznámen s budoucí smlouvou a společně sjednává se sociální pracovnicí rozsah poskytované pomoci, přesné místo ubytování a úhrady.

Žadatelé jsou do pobytové sociální služby přijímaní na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pobytové sociální služby, která se uzavírá vždy písemně ve dvou originálech. Jeden originál obdrží uživatel, druhý originál je uložen v uzamčené kartotéce v Osobní složce uživatele v kanceláři sociální pracovnice.

Při přijetí je nezbytné doložit zdravotnickou dokumentaci, případně aktuální lékařské zprávy, neboť tyto dokumenty jsou nezbytné k zajištění ošetřovatelské péče.

Smlouvu je možné měnit a doplňovat jen se souhlasem obou stran, vždy písemnou formou. Podpisem Smlouvy se uživatel zavázal dodržovat Domácí řád zařízení.

 

2. Postup při podávání žádosti - denní stacionář

Jednání se zájemcem o službu sociální péče denního stacionáře

Žadateli je nabídnuta osobní návštěvu přímo v denním stacionáři, a to za osobní účasti rodinného příslušníka nebo jiné blízké osoby, která je účastna jednání o zavedení služby. Zaměstnanci zařízení Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích ukáží zájemcům prostory denního stacionáře, seznámí jej s chodem a ostatními důležitými informacemi k zavedení a využívání služby sociální péče denního stacionáře. Osobní přítomnost potencionálního uživatele je nezbytná z důvodu zjištění jeho vůle a potřeb, na základě, které je poté vyhotovena Smlouva o poskytování služby sociální péče denního stacionáře.

Možnosti jednání se zájemcem

 • Telefonicky
 • E-mailem na adresu eva.malcharkova@dssbolatice.cz odesláním vyplněné Žádosti o poskytování sociální služby v denním stacionáři
 • Osobní návštěvou v Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích v pracovní dny v čase od 08:00 do 15:00hod.

Popis způsobu vyjednávání se zájemcem

Žádost o poskytnutí služby sociální péče (dále jen "Žádost") do Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích si můžete stáhnout zde na webových stránkách. Tištěnou verzi si můžete vyzvednout přímo v zařízení, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Služba sociální péče v denním stacionáři je poskytována na základě "Žádosti" občana. Tu mohou podat také osoby blízké, ošetřující lékař či instituce zabývající se poskytováním sociálních a zdravotních služeb. Přijatá žádost se zaeviduje a na jejím základě je provedeno sociální šetření žadatele s cílem posouzení individuálnosti žádané služby sociální péče denního stacionáře. Sociální pracovnice dává dostatečný prostor zájemci na sdělení jeho požadavků a očekávání. Poté představí zařízení a službu denního stacionáře, seznámí s podmínkami, za jakých je poskytována. Jestliže by služba sociální péče denní stacionář nemohl splnit požadavky, které od ní zájemce očekává, a které zároveň přesahují možnosti poskytování sociálních služeb dané legislativou, poskytuje sociální pracovnice základní sociální poradenství a doporučí zájemci odpovídající řešení jeho nepříznivé sociální situace jiným dostupným způsobem.

V případě, kdy zájemce o poskytování služby sociální péče denního stacionáře potřebuje podporu např. pro své výraznější potřeby v komunikaci či orientaci, poskytuje mu sociální pracovnice adekvátní podporu pro lepší porozumění. Zájemce má právo přizvat si k jednání třetí osobu, např. rodinného příslušníka, osobu blízkou.

Sociální pracovnice dbá, aby rozhovor se zájemcem probíhal v klidném a nerušeném prostředí a byl přizpůsoben možnostem a potřebám zájemce. Zaměstnanci zařízení Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích ukáží zájemcům prostory denního stacionáře, seznámí jej s chodem a ostatními důležitými informacemi k zavedení a využívání. Zájemce má právo přizvat si k jednání třetí osobu, např. rodinného příslušníka, osobu blízkou. V případě, že zájemce není schopen sám jednat, spolupracuje sociální pracovnice s jeho zákonným zástupcem, popř. zmocněncem. Nemá-li zájemce opatrovníka či zmocněnce, spolupracuje sociální pracovnice s osobou blízkou, kterou si zájemce určí. Osobní přítomnost potencionálního uživatele je příkladem dobré praxe zjištění jeho vůle. Závěrem je vyplněno Individuální sjednání zakázky uživatele denního stacionáře, na základě, kterého je poté vyhotovena Smlouva o poskytování služby sociální péče denního stacionáře.

Popis způsobu uzavírání smlouvy a poskytnutí služby sociální péče denního stacionáře

Služba sociální péče denního stacionáře je uživateli poskytována na základě uzavřené Smlouvy. Každý zájemce je při sociálním šetření a následném dojednávání zavedení služby seznámen s podmínkami a Vnitřními pravidly pro poskytování služby sociální péče denního stacionáře. Na základě sociálního šetření a následného vyhotovení Individuálního sjednání zakázky se zahájí poskytování předem dohodnutých úkonů v rámci denního stacionáře. O jejím průběhu je veden odborný záznam v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování sjednaného rozsahu péče.

Náležitosti smlouvy – druh a rozsah poskytované služby sociální péče, místo poskytované služby sociální péče, výše úhrady a způsob úhrady, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem, výpovědní důvody a lhůty, závěrečná ustavení, popis způsobu podání a vyřizování stížností.

V případě, že zájemce o službu sociální péče denního stacionáře potřebuje zvláštní podporu pro lepší porozumění v rámci jednání se zájemcem o sociální službu, využívá sociální pracovnice potřebných technik (fotodokumentaci, materiály s větším písmem, aj.).

3. Postup při podávání žádosti - odlehčovací služba

Postup v rámci podání Žádosti o pobytovou odlehčovací službu je obdobný jako při podávání Žádosti na naše již nabízené pobytové služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Proces jednání se zájemcem tedy začíná po doručení vyplněné Žádosti, kdy její součástí je nezbytné Vyjádření lékaře.

Žádost o poskytnutí pobytové odlehčovací sociální služby (dále jen "Žádost") do Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích si můžete stáhnout zde na webových stránkách. Tištěnou verzi si můžete vyzvednout přímo v zařízení, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Trvalá péče o člena rodiny v přirozeném prostředí je obecně náročná, neboť je nepřetržitá, z tohoto důvodu je o pobytovou odlehčovací službu velký zájem. Naše zařízení je schopno zajistit péči v rozsahu pěti dnů až tří měsíců, kdy si mohou pečující osoby odpočinout, odjet na dovolenou, načerpat síly nebo si vyřešit osobní záležitosti.

Při jednání o tuto službu vždy hledáme shodu mezi očekáváním, představou a požadavky zájemce a sociální službou. Žádosti jsou evidovány u sociální pracovnice, která na jejím základě kontaktuje žadatele a provádí sociální šetření. Zájemce ve spolupráci se sociální pracovnicí společně formulují nepříznivou sociální situaci. Na základě znalosti této situace, sociální pracovnice hledá možnosti, jakým způsobem může pozitivně situaci řešit.

Pobytovou sociální službu neposkytujeme, pokud:

 • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny tzn. Poskytovatel neposkytuje odlehčovací sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, tj. osoba, jenž:
  • Trpí přenosnou infekční chorobou
  • Má nestabilizované chronické duševní onemocnění
  • Zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči
 • Kapacita pobytové sociální služby je naplněna.
 • Žadatel v uplynulém půlroce využíval pobytové odlehčovací sociální služby zařízení Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích, kdy porušil podmínky vyplývající ze Smlouvy, uvedené jako výpovědní důvody.

V případě splnění podmínek přijetí a naplněné kapacity odlehčovací pobytové služby je zájemce zařazen do Evidence čekatelů. Kapacita pobytové odlehčovací služby v zařízení jsou 2 místa.

Postup při výběru zájemce z Evidence čekatelů

Prioritou při výběru dalšího zájemce z Evidence čekatelů bude přihlédnutí k životní situaci a zvážení potřebnosti pobytové odlehčovací služby, kdy služba je přednostně určena občanům obce Bolatice. V případě volné kapacity je dostupná rovněž dalším osobám cílové skupiny.

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva je uzavírána na základě procesu jednání, kde se zjišťuje nepříznivá sociální situace zájemce a poté se stanovuje konkrétní rozsah poskytované služby. Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné Smlouvy podle § 91 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění o poskytnutí služby. Každý zájemce je při sociálním šetření a následném dojednávání služby seznámen s podmínkami a Vnitřními pravidly pro poskytování odlehčovací sociální služby. Na základě sociálního šetření a následného vyhotovení Individuálního sjednání zakázky se zahájí poskytování předem dohodnutých úkonů. O jejím průběhu je veden odborný záznam v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování sjednaného rozsahu péče. Úhrada za poskytovanou službu je sjednána ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vnitřními předpisy poskytovatele. Klient může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Poskytovatel pouze v případech, které stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou upraveny ve Smlouvě. Podklady pro uzavření smlouvy jsou zpracovány sociální pracovnicí. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

Dotazy na odlehčovací sociální službu k pobytům a rezervacím pobytů, Vám zodpoví v pracovním týdnu a v čase: 8:00-13:00 hod. sociální pracovnice. Můžete se také domluvit na osobní schůzce, kde projednáme potřeby uživatele služby, dostanete veškeré informace a prohlédnete si, jak to u nás vypadá.

Zdravotní péče

V DSS není k dispozici lékařská služba. Klient i po nástupu do našeho zařízení zůstává v péči registrujícího praktického lékaře. V případě zhoršení zdravotního stavu předepisuje potřebné léky, inkontinenční pomůcky, poukazy na přepravu do zdravotnického zařízení, žádanky na doporučená vyšetření. Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují registrované všeobecné sestry.