Menu
Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích
rozšířené vyhledávání

Denní stacionář

Poslání

Předcházet osamělosti nejen seniorů, osobám se zdravotním postižením a jiným zdravotním postižením nebo osobám s chronickým onemocněním a mírnit jejich sociální vyloučení. Podporovat soběstačnost, vytvářet příjemné prostředí pro aktivní využívání volného času a setkávání s vrstevníky. Prostřednictvím služby zajistit pomoc a podporu v soběstačnosti uživatelů tak, aby mohli žít co nejdéle v domácím prostředí.

Cílová skupina

Poskytujeme podporu uživatelů, kteří nechtějí či nemohou zůstávat celý den sami doma. Nabízíme možnosti trávení volného času během dne včetně navazování sociálních kontaktů, a to i v případě, že vyžadují v průběhu dne vysokou míru podpory a pomoci druhých osob.

Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích poskytuje službu sociální péče -  denní stacionář, kdy určenou cílovou skupinou jsou osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením a senioři osoby s tělesným onemocněním (dospělí 27 – 64 let, senioři 65+), kteří mají trvalé bydliště v Bolaticích a blízkém okolí (do 10 km).

Služba sociální péče je určena pro denní pobyt uživatelů s každodenním návratem domů, neboť je poskytována ve všedních dnech od 7.00 do 16.00 hodin. Uživatelé mohou denní stacionář využívat pravidelně po celý týden pondělí až pátek nebo jen některé dny v týdnu, i jednorázově několik hodin denně dle svých potřeb.

Kapacita služby sociální péče denního stacionáře je 10 míst.

Cíle poskytované služby sociální péče denního stacionář

 • Pomoci uživatelům při zachování jejich soběstačnosti v běžných denních činnostech
 • Zajistit potřebnou pomoc a pocit bezpečí v příjemném prostředí Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích v době nepřítomnosti rodinných příslušníků
 • Zprostředkovat společenské kontakty s vrstevníky i širokou veřejností, udržování jejich zájmu o dění ve společnosti
 • Procvičování a udržování komunikačních dovedností a podpora dobrého psychického stavu uživatel

Poskytované služby sociální péče denního stacionáře

V zařízení jsou dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu, poskytovány tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Vedle základních činností mohou být poskytovány i fakultativní služby, např. podání léků sestrou v zařízení, vířivá koupel nebo další služby dle skutečné ceny (canisterapie, pedikúra).

Nabídka aktivizačních činností

 • Procvičování kognitivních funkcí (paměťové hry, křížovky, doplňovačky)
 • Četba novin a časopisů
 • Společenské hry, pracovní činnosti
 • Vzpomínkové techniky
 • Společenské oslavy (spolupráce se ZŠ, MŠ), setkávání s klienty pobytových služeb a navazování kontaktů
 • Vycházky, návštěva kulturních akcí
 • Poslech hudby, cvičení, dechová cvičení aj.
 • Výše uvedené fakultativní služby

Zásady poskytované ambulantní sociální služby denní stacionář

 • Princip individuality – zohledňujeme odlišnosti jednotlivých uživatelů, respektujeme jejich vlastní vůli a rozhodnutí
 • Princip partnerství – uživatel je rovnocenným partnerem, posilování partnerského vztahu s uživatelem a jeho rodinou
 • Princip ochrany a diskrétnosti – ochrana osobních údajů a zachování mlčenlivosti, zachování diskrétnosti
 • Princip uplatňování lidského přístupu a vztahu k uživatelům