Menu
Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích
rozšířené vyhledávání

Odlehčovací služba

Cílová skupina

Osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, závislých na pomoci druhé osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit prostřednictvím jiných druhů sociálních služeb nebo vážných překážek na straně pečujících osob. Okruh osob jsou dospělí od 27 do 64 let a senioři od 65 let.

Kapacita pobytové odlehčovací služby v zařízení jsou 2 místa. Služba je přednostně určena občanům obce Bolatice. V případě volné kapacity je dostupná rovněž dalším osobám cílové skupiny.

Poslání

Poskytovat pobytovou odlehčovací službu osobám, které jsou závislé na pomoci druhé osoby, vyžadující celodenní péči a podporu, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Tato odlehčovací služba je časově omezena, zpravidla na dobu 3 měsíců a jejím posláním je zastoupit pečujícího člena rodiny a umožnit mu nezbytný odpočinek.

Základní služby

 • Ubytování, včetně praní, žehlení a drobných oprav prádla
 • Celodenní stravování v rozsahu 5-6 jídel 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Činnosti podporující sociální začleňování
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Zdravotní péči
 • Základní sociální poradenství
 • Fakultativní služby (př. kadeřnické, holičské a pedikérské služby, aj.)

Cíle poskytované pobytové sociální služby odlehčovací služba

 • Poskytnout uživateli pomoc na přechodnou dobu s ohledem na jeho schopnosti a možnosti
 • Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek
 • Vytvářet podmínky, které umožní uživateli spolupodílet se na poskytované pobytové odlehčovací službě a přispějí k návratu do jeho přirozeného prostředí

Zásady poskytované pobytové sociální služby odlehčovací služba

 • Týmová práce – zabezpečení komplexní a kvalitní služby zaměstnanci Domu sociálních služeb sv. Kateřiny
 • Partnerství – uživatel je rovnocenným partnerem, posilování partnerského vztahu s uživatelem a jeho rodinou
 • Vytváření domácí atmosféry a pohodlí – snaha přiblížit se běžnému domácímu prostředí (vlastní fotografie, obrázky, drobné předměty apod.), pozitivní vliv na psychosociální stav uživatele
 • Respektování a podpora vlastního rozhodování – zaměstnanci DSS respektují v maximální míře vlastní vůli uživatele a jeho vlastní rozhodnutí. V každé situaci jednají s uživatelem s respektem a úctou.
 • Ochrana základních lidských práv – za každých okolností plně respektujeme právo na soukromí a zachování lidské důstojnosti